کشور هاي صادر کننده

MC 30

سالانه میزان قیر صادراتی از ایران حجم چشمگیری را در بر می‌گیرد. ایران پتانسیل بالایی در تولید و ارسال این محصول کاربردی دارد. به‌طور میانگین تولیدات قیر در ایران بیشتر از ۴ میلیون تن و به بیش از ۳۰ کشور دنیا صادر می‌شود. این حجم از تولید، ایران را به بزرگ‌ترین صادرکننده قیر در خاورمیانه تبدیل کرده است.

# 1 Malaysia: 2,208,000 ton 2005
# 2 Singapore: 1,888,000 ton 2005
# 3 Canada: 1,853,000 ton 2005
# 4 Korea, South: 1,147,000 ton 2005
# 5 Netherlands Antilles: 1,038,000 ton 2005
# 6 Taiwan: 904,000 ton 2005
# 7 Germany: 796,000 ton 2005
# 8 United States: 650,000 ton 2005
# 9 Belgium: 638,000 ton 2005
# 10 Spain: 560,000 ton 2005
# 11 Venezuela: 545,000 ton 2005
# 12 Sweden: 494,000 ton 2005
# 13 Japan: 411,000 ton 2005
# 14 Thailand: 330,000 ton 2005
# 15 Iran: 290,000 ton 2005
# 16 Bahrain: 267,000 ton 2005
# 17 United Kingdom: 242,000 ton 2005
# 18 Hungary: 238,000 ton 2005
# 19 Netherlands: 193,000 ton 2005
# 20 Côte d’Ivoire: 192,000 ton 2005
# 21 Belarus: 190,000 ton 2005
# 22 Czech Republic: 187,000 ton 2005
= 23 Soviet Union: 147,000 ton 1991
= 23 Austria: 147,000 ton 2005
= 25 Poland: 137,000 ton 2005
= 25 Greece: 137,000 ton 2005
# 27 Kazakhstan: 128,000 ton 2005
# 28 Russia: 122,000 ton 1998
# 29 Portugal: 117,000 ton 2005
# 30 Egypt: 96,000 ton 2004
# 31 Finland: 89,000 ton 2005
# 32 Croatia: 87,000 ton 2005
# 33 Lithuania: 62,000 ton 2005