Exporter Countries

# 1

Malaysia:

2,208,000 ton

2005

# 2

Singapore:

1,888,000 ton

2005

# 3

Canada:

1,853,000 ton

2005

# 4

Korea, South:

1,147,000 ton

2005

# 5

Netherlands Antilles:

1,038,000 ton

2005

# 6

Taiwan:

904,000 ton

2005

# 7

Germany:

796,000 ton

2005

# 8

United States:

650,000 ton

2005

# 9

Belgium:

638,000 ton

2005

# 10

Spain:

560,000 ton

2005

# 11

Venezuela:

545,000 ton

2005

# 12

Sweden:

494,000 ton

2005

# 13

Japan:

411,000 ton

2005

# 14

Thailand:

330,000 ton

2005

# 15

Iran:

290,000 ton

2005

# 16

Bahrain:

267,000 ton

2005

# 17

United Kingdom:

242,000 ton

2005

# 18

Hungary:

238,000 ton

2005

# 19

Netherlands:

193,000 ton

2005

# 20

Côte d’Ivoire:

192,000 ton

2005

# 21

Belarus:

190,000 ton

2005

# 22

Czech Republic:

187,000 ton

2005

= 23

Soviet Union:

147,000 ton

1991

= 23

Austria:

147,000 ton

2005

= 25

Poland:

137,000 ton

2005

= 25

Greece:

137,000 ton

2005

# 27

Kazakhstan:

128,000 ton

2005

# 28

Russia:

122,000 ton

1998

# 29

Portugal:

117,000 ton

2005

# 30

Egypt:

96,000 ton

2004

# 31

Finland:

89,000 ton

2005

# 32

Croatia:

87,000 ton

2005

# 33

Lithuania:

62,000 ton

2005