iran uk

دمیدهاکسیده قیر

جستجو :

کاتالوگ

catalogue
قیر دمیده (اکسیده)
catalogue
قیر MC
catalogue
قیر نفوذی
catalogue
قیر امولسیون
catalogue


لینک های مرتبط


ATDM

Polymer

ATDM GAS

قيرهای نفوذی

قیرهای درجه نفوذی بر اساس نتایج آزمونهای درجه نفوذ و نقطه نرمی دسته بندی می شوند. رده بندی فقط بر اساس محدوده نفوذ می باشد، برای مثال قیر 60/40 درجه نفوذی بین 40 تا 60 و نقطه نرمی بین 48 تا oC56 دارد. دقت کنید كه در هنگام رده بندی واحد درجه نفوذ بیان نمی شود. در جدول زیر خواص فیزیكی مربوط به انواع رده های مختلف قیرنفوذی را به همراه استانداردهای مختلف مربوطه اروپایی نشان می دهد. در جدول زیر مشخصات فیزیكی انواع قیرهای تولیدی شركت توسعه فناوری آویژه خاورمیانه آورده شده است. بخش عمده قیرهای نفوذی در راهسازی مصرف می شوند. در دو دهه آخر قرن بیستم در اغلب پروژه های راهسازی تمایل بیشتری به استفاده از قیرهای سفت به دلیل تولید آسفالتهای با خواص بالاتر در مقایسه با قیرهای نرم بوجود آمده است.

امولسیون