iran uk

60/70قیرmc

# 1  

  Malaysia:

2,208,000 ton 

2005 

# 2  

  Singapore:

1,888,000 ton 

2005 

# 3  

  Canada:

1,853,000 ton 

2005 

# 4  

  Korea, South:

1,147,000 ton 

2005 

# 5  

  Netherlands Antilles:

1,038,000 ton 

2005 

# 6  

  Taiwan:

904,000 ton 

2005 

# 7  

  Germany:

796,000 ton 

2005 

# 8  

  United States:

650,000 ton 

2005 

# 9  

  Belgium:

638,000 ton 

2005 

# 10  

  Spain:

560,000 ton 

2005 

# 11  

  Venezuela:

545,000 ton 

2005 

# 12  

  Sweden:

494,000 ton 

2005 

# 13  

  Japan:

411,000 ton 

2005 

# 14  

  Thailand:

330,000 ton 

2005 

# 15  

  Iran:

290,000 ton 

2005 

# 16  

  Bahrain:

267,000 ton 

2005 

# 17  

  United Kingdom:

242,000 ton 

2005 

# 18  

  Hungary:

238,000 ton 

2005 

# 19  

  Netherlands:

193,000 ton 

2005 

# 20  

  Côte d'Ivoire:

192,000 ton 

2005 

# 21  

  Belarus:

190,000 ton 

2005 

# 22  

  Czech Republic:

187,000 ton 

2005 

= 23  

  Soviet Union:

147,000 ton 

1991 

= 23  

  Austria:

147,000 ton 

2005 

= 25  

  Poland:

137,000 ton 

2005 

= 25  

  Greece:

137,000 ton 

2005 

# 27  

  Kazakhstan:

128,000 ton 

2005 

# 28  

  Russia:

122,000 ton 

1998 

# 29  

  Portugal:

117,000 ton 

2005 

# 30  

  Egypt:

96,000 ton 

2004 

# 31  

  Finland:

89,000 ton 

2005 

# 32  

  Croatia:

87,000 ton 

2005 

# 33  

  Lithuania:

62,000 ton 

2005 

certify4 alibaba certify3 icc
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.